Siirry sisältöön

Tietoa osakkeista

Osakekohtainen arvo

Lounea Oy:n oman pääoman mukainen osakekohtainen arvo vuonna 2017 kohden oli 973 eur/osake. Verottajan määrittelemä Lounea Oy:n osakkeen vertailuarvo vuodelle 2022 on 864,52 euroa. Kaupankäynti Lounea Oy:n osakkeella on varainsiirtoveron alaista kauppaa.

Salon Seudun Puhelimen osakekirja vastaa Lounean 300 osaketta ja Forssan Seudun Puhelimen osakekirja Lounean 200 osaketta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 24.1.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:100 maksuttomalla osakeannilla (nk. split) siten, että jokaista nykyistä osaketta kohden annetaan maksutta yhdeksänkymmentäyhdeksän (99) uutta osaketta kullekin yhtiön osakkeenomistajalle heidän osakeomistuksien mukaisessa suhteessa. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2022. Osakkeet katsotaan merkityksi ilman osakkeenomistajien erillistä ilmoitusta.

Osakekaupat 04-2024
100921 Lounea-web-239

Osakkeenomistajan äänioikeus

Lounea Oy:ssä on yhteensä 10 378 010 osaketta* (20.6.2022). Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä viideskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa edustajalleen valtakirjalla. Yhtiöllä on 17 425 osakkeenomistajaa (31.12.2022). Verottajan määrittelemä Lounea Oy:n osakkeen vertailuarvo vuodelle 2022 on 864,52 euroa.

Osakerekisteri

Olemme siirtyneet osakekirjattomaan käytäntöön ja ylläpidämme sähköistä osakerekisteriä osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Mikäli haluatte osakkeen sähköiseen osakerekisteriin, tulee osakekirja toimittaa meille, jolloin annamme paperisen osakekirjan sijaan osakerekisteriotteen omistuksestanne Lounea Oy:ssä.

Osakekirja on arvopaperi. Mikäli osaketta ei ole siirretty sähköiseen osakerekisteriin ja paperinen osakekirja on kadonnut, tulee osakekirja kuolettaa käräjäoikeudessa. Jos kadonneet osakkeet myydään Lounealle, vähennetään kuoletuskulut (300 €) kauppasummasta. Lounea hoitaa tällöin osakekirjojen kuoletuksen.

Lounea_netti-183
Lounea_netti-80

Osoitteenmuutokset

Pyydämme ilmoittamaan omistajan osoitteeseen tulevat muutokset, jotta omistajillemme lähetettävä posti tulee perille. Muuttuneet osoitetiedot voi ilmoittaa lomakkeella tai puhelimitse puh. 029 7070 242 tai sähköpostilla osakerekisteri@lounea.fi.

Osakkeen rekisteröinti ja siirtoedellytykset

Mikäli omistuksen tiedot eivät ole ajan tasalla, osakekirjat voi toimittaa osakerekisteriimme rekisteröitäväksi oikealle omistajalle. Rekisteröintiä varten tarvitaan osakekirja / osakerekisteriote, jossa on siirtomerkinnät Lounealle rekisteröidystä omistajasta uudelle omistajalle asti. Vanhan omistajan tulee tehdä henkilökohtaisesti osakekirjaan siirtomerkintä uudelle omistajalle.

Jos osakkeen siirtyminen ei käy ilmi osakekirjasta, on liitteenä oltava kirjallinen selvitys, josta omistuksen siirtyminen selviää. Selvityksen on perustuttava virallisiin asiakirjoihin. Tällainen selvitys voi olla esim. perukirja ja lainvoiman saavuttanut perinnönjakokirja, josta käy selvästi ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle. Siirtoon tarvittavat asiakirjat joudutaan tarkistamaan ja selvittämään tapauskohtaisesti. Verotoimiston varainsiirtoverolaskelma ja -kuitti tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.

Osakkeen omistuksen siirtyminen määräytyy velkakirjalain 2 luvun 13§:n mukaan: omistajalla oltava osakekirja / osakerekisteriote hallussaan ja osakekirjassa / osarekisteriotteessa on oltava viimeksi rekisteröidystä osakkeen luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoituksen on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko siirtosarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla. Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osakkeen siirtyminen. Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on Lounealle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi, ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osakkeeseen, esitä vaatimuksia koskien ko. osaketta, koska Lounea on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä. On suositeltavaa rekisteröidä osake omistajalle mahdollisimman nopeasti, koska tarvittavat asiakirjat voivat kadota ja myöhemmin niiden hankkiminen voi olla vaikeaa.