Siirry sisältöön

Riskienhallinta

Riskienhallinta turvaa toiminnan jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa

Lounean hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat riskienhallinnan periaatteet.

Lounean riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää liiketoiminnan jatkuvuutta muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti ovat liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa. Riskienhallinnalla turvataan toiminnan jatkuvuus muuttuvissa olosuhteissa.

Riskienhallinnalla taataan koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Lounean johtoryhmä seuraa riskienhallinnan toteutumista osana liiketoiminnan päivittäistä johtamista.

Vuosittaisessa riskiarvioinnissa riskejä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisen merkittäväksi nähdyt riskit määritellään avainriskeiksi, jotka Lounean hallitus tarkastelee ja hyväksyy vuosittain. Avainriskeille nimetään riskin omistaja, joka suunnittelee ja organisoi riskin hallitsemiseen riittävät toimet ja vastaa niiden toteuttamisesta sekä raportoinnista. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Konsernin riskit raportoidaan Lounean tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vuosittain.