Siirry sisältöön

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka ohjaa viestintäämme

Lounea on listaamaton yhtiö, eikä Lounealla ole julkista markkinapaikkaa osakkeilleen. Lounea pyrkii kuitenkin noudattamaan listayhtiöille tunnusomaista tiedonantopolitiikkaa antaakseen omistajilleen mahdollisimman oikeaa tietoa yhtiöstä.

Lounean talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Lounean osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä omistajilleen riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta.

Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Lounea Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä.

Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Yhtiön verkkosivustolla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

Toimintatavat

 • Lounea julkistaa tulostietonsa tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa.
 • Osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa julkistettavia tietoja ovat toiminnan tulos ja taloudellinen asema sekä niiden kehitys, merkittävien tapahtumien ja liiketoimintojen vaikutukset, lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä tulevaisuudennäkymät. Taloustieto ja tunnusluvut julkistetaan vähintään konsernitasolla.
 • Lounea julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana vuosikertomusta. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiön sekä ne tytäryhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti yli 50 prosentin osuus osakkeiden äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on muutoin määräysvalta.

Tiedotteet

Lounea toimittaa yhtiötiedotteet keskeisille tiedotusvälineille, ja lisäksi ne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

Yhtiön julkaisemat kertomukset, katsaukset, tilinpäätökset sekä yhtiö- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa

www.lounea.fi, jossa ne julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä tiedon julkistamisen jälkeen.

Taloudellinen raportointi

Lounea julkaisee säännöllisesti:

 • Tilinpäätöstiedotteen
 • Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
 • Puolivuosikatsauksen

Kattava tilinpäätös on saatavissa yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajalta. Yhtiö julkistaa kaikki olennaiset päätökset, henkilömuutokset ja yhtiön asemassa tapahtuneet muutokset vastaavilla periaatteilla kuin listayhtiöt. Yhtiökokouskutsussa annetaan vähintään lakisääteinen informaatio. Yhtiön internetsivuilla annetaan kattava informaatio esillä olevista asioista.

Muu yhtiön arvonmuodostukseen liittyvä tieto

Lounea julkistaa mahdollisimman pian kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, joilla yhtiön arvion mukaan olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Lounean osakkeen hintaan. Esimerkiksi seuraavat tapahtumat, jos ne ovat Lounean kannalta merkittäviä, katsotaan yleensä osakkeen hintaan vaikuttaviksi:

 • merkittävät yrityskaupat, investoinnit, divestoinnit tai rahoitusjärjestelyt
 • tilaukset ja myyntisopimukset, jotka poikkeavat merkittävästi Lounean normaalista liiketoiminnasta joko poikkeuksellisen suuren arvonsa tai strategisen merkityksensä vuoksi
 • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
 • tulevaisuudennäkymissä tapahtuneet merkittävät muutokset
 • olennaiset muutokset Yhtiön tuloksessa ja/tai taloudellisessa asemassa