Siirry sisältöön

Lounea Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.5.2024

Lounea Oy:n 21.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 27.5.2024 alkaen.

Hallintoneuvosto, valmisteleva toimikunta ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti Lounea Oy:n valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2024–2025 on 30 jäsentä. Lounea Oy:n hallintoneuvoston erovuorossa olleiden jäsenien tilalle valittiin seuraavat henkilöt (toimikausi 2024–2027); Jokinen Vesa, Ruohonen Kirsi, Ryhtä Riitta; Salokangas Jari, Simola Juha, Virtanen Mikko, Järvi Olli, Ilola Siv, Rasiainen Anni, Katri Kulmala sekä Harri Pihlava (toimikausi 2024–2025).

Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2024 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli. Tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakulut laskun mukaan.
Valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien edustajiksi valittiin Kirsti Kirjonen ja Matti Alasentie.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain 25 §:n mukaan yrityksen sääntöjen syrjivä määräys on mitätön. Yhdenvertaisuuslain edellä mainittujen säännösten vuoksi yhtiökokous hyväksyi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ikärajoitusta koskeva kohta (ikäpykälä). Yhtiökokous hyväksyi myös, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 9,0 euroa ja enintään 13,0 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 930.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

Lisätiedot:

Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja
Lounea Oy
veli-matti.viitanen@lounea.fi
puh. 050-1526